Påfrestningarna växer

publicerad 20 juli 2018
- Av Värmlandsbygden
Till följd av det torra vädret härjar skogsbränderna runt om i Sverige som aldrig förr, det är missväxt och skördarna slår fel med foderbrist till djuren i lantbruket som följd. Det är en allvarlig situation vårt land just nu befinner sig i.

Väderleksprognoserna visar ihållande sol och värme. SMHI har utfärdat klass 2 varningar och extra farlig kan hettan vara för barn och äldre. Eldningsförbudet fortsätter och de allvarliga skogsbränderna kräver omfattande insatser runt om i landet. Det börjar nu bli en lång och påtagligt kännbar period utan regn och det är mycket påfrestande för vårt samhälle. Inte minst för många djur och hårt kämpande bönder som ska få betet och fodret att räcka till.  Även grundvattennivån fortsätter att sjunka och ju längre torkan håller i sig desto mer akut blir läget runt om i vårt land.

Det här visar hur viktigt det är att vi svenskar tar det förebyggande krisberedskapsarbetet på större allvar. När människor drabbas av kriser öppnar vi ofta upp, hjälper till och tar initiativ så vi når längre. Engagemanget stärks och vi får ofta kraft att agera. Samtidigt är det här en påminnelse om hur sårbara vi är av klimatförändringarnas effekter och hur oförberedda vårt samhälle tycks stå inför naturens skiftningar.

Idag är det mesta uppbyggt på leveranser som sker ”just in time” och ständiga varuflöden. Lagerhållning ses ofta som kostsam och onödig. Logistik och kommunikationer är därför avgörande för att produktion och verksamheter ska fungera. Det här är ett resultat av kostnadsbesparingar och effektivitetstänkande. Men det är vare sig robust eller dimensionerat för att klara större påfrestningar eller oväntade väderleksförändringar.

Inom försvarsberedningens arbete är just försörjningstryggheten en av huvudfrågorna för vår säkerhet. Vi behöver bygga upp en försörjningsberedskap för totalförsvarets behov där varor och tjänster som är nödvändiga för befolkningens överlevnad och ett fungerande samhälle prioriteras.

Ambitionsnivåerna för vår försörjning måste nu analyseras och kraven dimensioneras utifrån civilbefolkningens och samhällets behov.  Nationellt handlar det här om att göra en beredskapsplanering som fastställer miniminivåer för försörjningen vid allvarligare säkerhetspolitiska kriser och krig.

Sverige har idag ett stort behov av import av råvaror och insatsvaror för produktion av livsmedel. Lagerhållningen är begränsad till de krav som handeln ställer och livsmedelskedjan är komplex och kan störas eller slås ut.

Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp en bättre livsmedelsberedskap. Regeringen måste nu ange en konkret inriktning för hur den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Offentliga och privata aktörer behöver gemensamt planera för hur livsmedelsförsörjningen ska utformas och hur distributionen inom landet ska säkras. En analys behöver också göras för att fastställa hur mycket livsmedel som ska finnas för att vara tillräckligt.

Som ledamot i försvarsberedningen är det avgörande för mig att svensk livsmedelsproduktion ökar för att trygga vår försörjning i hela landet och minska vårt beroende av omvärlden. Det är praktisk och ansvarsfull säkerhetspolitik. Vi måste stärka vår uthållighet, bli mer realistiska och mindre naiva.

Vårt försämrade säkerhetsläge och oron i omvärlden motiverar att staten omgående vidtar de åtgärder som krävs för att svenska bönder ska kunna överleva årets torka och utveckla livsmedelsproduktionen kommande år. Det gäller nu att kunna förutse det otänkbara och utöva ett ledarskap som i alla avseenden främjar vår trygghet och säkerhet.   


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram

Ämnen: Centern