Du måste få bestämma själv

publicerad 24 augusti 2018
- Av Värmlandsbygden
”Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det”, skriver Jane Larsson (C), landstingsråd. Bild: PIXABAY

Vi i Centerpartiet vill att du ska ha mer att säga till om i din vardag – det kallar vi närodlad politik. Exempelvis tycker vi att du själv ska bestämma vilken vårdcentral du kan söka dig till, vilken skola du vill gå på och när du blir äldre, vilket äldreboende du ska bo på. Du skall kunna ställa krav på hög kvalitét. Det viktigaste för oss är inte om det är kommunen eller ett privat företag som driver verksamheten utan kvalitén.

Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. Landsbygden och städerna delar många utmaningar med varandra. I såväl bruksorter som förorter finns ett behov av fler jobb, närvarande polis och rättsstat, och en välfungerande och klimatsmart infrastruktur.

Behovet av en reformerad bostadsmarknad är stort i hela landet, i Värmland handlar det om att möjliggöra fler lägenheter, öka byggande i strandnära lägen. Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte likformighet. Samma utmaning kan lösas på skilda sätt i olika delar av landet. Värmland har många positiva möjligheter om de tas tillvara på rätt sätt. Politiken behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut. Här har vi, om vi får ett reellt inflytande i nya Region Värmland möjligheter att ta tillvara Värmlands möjligheter i hela länet.

För att Värmland ska kunna växa, krävs bättre förutsättningar för framför allt jobb och företagande, men även bostäder, offentlig och kommersiell service, och fungerande vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, cykelvägar och bredband. Detta hindras idag i stor utsträckning av regler, lagar och skatter. Det i kombination med fler och fler begränsningar av äganderätten av skogsområden är negativt för länet. Centerpartiet prioriterar därför ett infrastrukturlyft för hela länet, med till exempel upprustning och nyinvestering i såväl regionala tågbanor som höghastighetståg, förslag för en mer hållbar och klimatanpassad vägtrafik, sjöfart och flyg samt bredband.

Det måste tas ett omtag om alla enskilda vägar där privat underhåll är en garant för att vägarna skall bli någorlunda farbara. Utan dessa insatser skulle Värmland få svårt att hålla tillgängligheten för kollektivtrafik, taxi, sjuktransporter, brandbilar och privattrafik. Trygghet i hela länet. En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp.

Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige. Polisen ska vara närvarande och synlig även utanför stadsområden och i hela länet. Ett krav vi måste ställa på polismyndigheten. Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det.

Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda arbetsvillkor. Det måste finnas en nära och tillgänglig vård i hela länet. Här har vi lyckats i åtta år förbättra för Värmland, men mycket kvarstår. Vi vill inte arbeta efter principen, om pengarna inte räcker lägger vi ned sjukhus och vårdcentraler utan vi vill skapa möjlighet att hitta andra arbetssätt.

Vi har satsat på våra tre sjukhus, flera vårdplatser genom Närvårdsplatser, ambulanshelikopter och mobila team för att möta de patienter som inte enkelt kan tas sig till sjukvården. Vi hoppas få fortsätta det arbetet efter valet 9 september. Din röst och ditt stöd avgör.

Jane Larsson

1:a namn på landstingslistan för Centerpartiet i Värmland