Låt förnuft och fakta dominera

publicerad 25 januari 2019
- Av Värmlandsbygden

Äntligen blev det vinter, i alla fall för en stund. Kyla som nyper i näsan, som får luften att kännas som en kallsup när man är för glupen i andetagen. Skare som krasar med torr snö under som sviktar som bomull. Is i skägget som får en att för en kort stund likna skidlegendaren Wassberg, kort sagt – vinter. Nödvändigt för både min och naturens livscykel.

Eller som en vän konstaterade – om man aldrig får löpa risken att fastna med tungan på en lyktstolpe då finns ingen spänning kvar i livet. Jo då, han testade och ja, han fastnade som alla tidigare år.

På vädertemat har det varit lite islossning i statsapparaten. Ett par domar där staten förlorat, till förmån för den enskilde markägaren, har gett hopp om att sunt förnuft kanske kan få en plats i handläggningen framöver. Mark och miljödomstolen i Umeå avgjorde en principiellt viktig dom, där man slår fast att skogsägare ska få ersättning när staten förbjuder avverkning. Kan tyckas att det finns en självklar logik i det, men i fallet med den fjällnära skogen i Västerbotten nekade skogsstyrelsen just det – man tyckte inte att skogsbruk var en pågående markanvändning så därför behövde inte staten betala.

Med sitt beslut skapade man i princip naturreservat på markägarens bekostnad. Men markägarna stämde staten och fick rätt. Staten ska nu betala 18.6 miljoner kr plus ränta får det datum skogsägaren fick avslag på sin avverkningsansökan. En tydlig signal om att den privata äganderätten måste respekteras, även när staten vill skydda natur.

Men en enskild dom löser inte de systemfel som finns inom bland annat lagstiftningen och regelverken för markanvändning och skogsbruk. När det gäller den fjällnära skogen vet vi inte om staten kommer överklaga domen, eller om man drar slutsatser som kommer påverkar andra liknande beslut. Innan vi har nya politiska beslut som värnar markägandet så kommer det finnas en stor osäkerhet.

Därför är det oerhört viktigt att Centerpartiet nu driver fram förändringar av lagstiftningen. I uppgörelsen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet finns två tydliga punkter som ska genomföras. • Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Stärk rättssäkerheten för markägare och företag och säkerställ att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Nationella skogsprogrammet ska främja en växande skogsnäring, särskilt fokus på goda villkor för företagande i skogssektorn. • Artskyddsförordningen ska ses över för att effektivt och rättssäkert kunna skydda hotade arter och vara tydlig gentemot markägare om när man har rätt till ersättning Den utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte.

Glädjande är också att Länsstyrelsen Värmland fick bakläxa kring besluten om småskalig vattenkraft. De dammar man ville att ägarna skulle ta bort för att återställa vattnets väg, får vara kvar om domarna står sig. Både när det gäller Silverfors kraftverk och dammen vid Norums gård gör Markoch miljödomstolen en helt annan tolkning än länsstyrelsens handläggare. En viktig seger för ägarna och en viktig seger för det sunda förnuftet.

Min, lite naiva, förhoppning är att det kanske kan vara ett tema för 2019. Ett år när förnuft och fakta kan få dominera efter ett år av känslor och osaklighet.