Äldre tappade tre tänder vid ett demensboende

publicerad 24 januari 2023
- Av Redaktionen

På ett demensboende har en person boende där tappat tre tänder utan att personalen märkt det. Kommunen har nu Lex Sarah-anmält händelsen.

En person på ett demensboende i Karlstads kommun tappade tre tänder utan att personalen som arbetade vid boendet märkte det, rapporterar NWT. En fjärde tand ska ha varit på väg att lossna. Det var genom en anhörig som den försämrade munhälsan upptäcktes hos den äldre personen.

Nu har kommunen gjort en lex Sarah-anmälan.

Enligt utredningen som kommunen gjort uppges att personen i fråga har ett stort vårdbehov och därav också svårt att kommunicera. Personalen uppger att det varit svårt att hjälpa den äldre personen med sin munhygien, men däremot inte tagit frågan vidare till sin enhetschef.

Omvårdnadspersonal har inte lyft frågan vidare till enhetschef då dom känt att dom inte kan tvinga kund till att utöva munvård”, står det i utredningen.

Däremot finns det inga anteckningar i journalen att det funnits svårigheter kring munvården och det har heller inte noterats i genomförandeplanen. Vidare har det framkommit att det funnits brister i kommunikationen med den äldre personens anhöriga, något man menar beror på pandemin. Kommunen kan dock konstatera att personen försummats på demensboendet och dennes nedsatta förmåga att kommunicera kring sina behov gör att det blir en mer utsatt situation samt att personen hamnar i beroendeställning till vårdpersonal.

Personalen på demensboendet har påbörjat ett arbete kring att uppdatera genomförandeplanen för den äldre, något även anhöriga ska få läsa igenom.

Även en rad andra åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande ska hända igen,  personalen har bland annat bokat tid för årliga besök hos tandvården.