Mötesfri väg ska öka säkerheten

publicerad 1 maj 2022
- Av Cicci Wik
Vid Sisugården har vägrenen röjts och entreprenadmaskiner och cementrör med mera finns på plats.

62an kommer att förvandlas till mötesfri två-plus-ett-väg från Norra Sanna till norra infarten mot Forshaga. Innan ett vägbygge som detta kan starta måste alla som berörs få säga sitt och allt måste utredas noga innan beslut kan fattas. Naturvärden, buller, fornlämningar och mycket annat av värde som finns utmed vägbygget måste vägas in.
Det blev en del protester som ledde till förseningar. Men nu är det på gång.

Många Forshagabor arbetar i Karlstad och många pendlar från kommunerna norrut också. Det är även en del buss- och lastbilstrafik utmed riksväg 62. På senare år har behovet av en bättre och mer trafiksäker väg växt. Innan en väg kan byggas om gör man oftast en förstudie över hur läget ser ut. Till exempel hur många trafikanter som nyttjar vägen och vilka de är som gör det. På det sättet blir det enklare att ta reda på vad som behöver göras för att vägen ska bli bättre. Underlaget från studien används sedan för att ta fram förslag på hur vägen kan bli bättre. Sen är det dags för samråd med dem som bor och finns intill vägen.

Då kan de som berörs av vägbygget lämna synpunkter på de förbättringar som föreslås, det kan vara anslutande vägar och ombyggnad av broar, på- och avfarter. Det är viktigt att ta hänsyn till de åsikter och tankar om hur vägen ska se ut som kommer in vid ett samråd. Mot bakgrund av dessa utformas ett nytt förslag som Trafikverket sedan kan fatta ett slutgiltigt beslut om innan bygget kan starta.

När det gäller sträckan som ska byggas om på riksväg 62 gjordes en förstudie redan 2003. Den gången var det en projektgrupp som gjorde studien där dåvarande Vägverket och Forshaga kommun ingick. Med den studien som underlag togs ett förslag fram till åtgärder för korsningarna vid Dyvelsten samt södra och norra infarterna till Forshaga. Men inga beslut fattades i det läget så några åtgärder för förbättringar av vägen blev det inte då. 2012 gjordes en ny analys som egentligen omfattade hela riksväg 62. Då konstaterades att det var flest som pendlade utmed sträckan Forshaga – Karlstad, cirka 2 550 personer. I samband med den analysen föreslogs att en mötesfri landsväg med maximal hastighetsgräns på 100 km/h så småningom skulle byggas utmed hela riksväg 62, hela vägen till Ekshärad. Idag finns sådan väg från Karlstad och till Norra Sanna. Första etappen blev därför därifrån och fram till Dyvelsten. Etapp två blev den etapp av vägen som går från Dyvelsten och fram till norra infarten till Forshaga. Men den första etappen kommer inte att börja byggas i år, det bygget startar i stället nästa år, efter etapp två.

Planen över hur vägbygget var tänkt fanns tillgänglig för granskning under juli månad 2015. Under den tiden inkom fem yttranden till Trafikverket men de ledde inte till några större ändringar i planen. Det gjorde att planen därefter skickades vidare för att fastställas i mars 2016. Men då var det flera oklarheter som kom fram som bland annat gällde ett antal fastigheter. Det ledde till ytterligare en utredning. Den planerade avfarten vid Sisugården godtogs inte heller. Förutom detta blev det en del mindre omarbetningar. Underlagen till den ursprungliga planen fick göras om också så att det blev lättare att förstå dem. Den nya ändrade planen fanns sedan tillgänglig för granskning under en månad, våren 2018 och i juni 2019 fattades beslut om att etapp två kunde börja byggas om.

Sommaren 2024 ska sträckan Dyvelsten-norra infarten Forshaga stå helt klar. Första stegen mot en ny väg från norra infarten till Forshaga och till Deje har redan tagits. Ett tidigt samråd hölls i september 2020 och sedan ytterligare ett i februari 2021. I juni samma år fanns en samrådshandling klar och den granskades i mars i år. Nu planeras för byggstart på den här sträckan 2024 och hela bygget beräknas stå klart 2026.
Som alltid vid vägbyggen blir det en del försämringar när det gäller framkomligheten på vägen under tiden bygget pågår. Men det kommer inte att bli någon avstängning av vägen, förutom under en kort period då gång- och cykelvägen vid Flottningsmuseet ska breddas.

Kostnaden för etapp två är beräknad till 100 miljoner kronor. Sträckan som berörs är 4,3 kilometer lång har idag cirka 4 000-7 300 fordon per dygn. Därför är det viktigt med bättre trafiksäkerhet. Lite krångel med ena körfältet avstängt och trafikljus under en period kommer att bli bra när det blir klart.
– Det blir 2+1-väg på en cirka två kilometer lång sträcka, medan resten blir 1+1-väg som i dag. Den största förändringen är att vi sätter upp mitträcke och därför måste vägen breddas. Hela sträckan kommer dessutom att förses med viltstängsel, säger Jonas Brandt från Trafikverket till en av dagstidningarna i Värmland.