Det här är Eda kommun

publicerad 8 april 2022
- Av Britt-Louise Hoberg
Här plöjs åker 1935 där Torget i Charlottenberg numera ligger.

Eda kommun bildades 1 januari 1971 genom en sammanslagning av Eda, Köla och Järnskogs landskommuner.

Eda kommun gav ut en informationsbroschyr år 2018 ”Kommunkunskap” som mestadels använts internt vid bland annat nyanställningar, och nu planerar kommunen att uppdatera den. I broschyren finns ett släktträd om Eda kommun, sammanslagningen av Eda, Köla och Järnskogs landskommuner.
Broschyren berättar om kommunens självstyrelse och att den har stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. En kommun är dock skyldig att driva vissa verksamheten medan andra är frivilliga.
Det finns ett antal grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. En kommun ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för annat (likställighetsprincipen). En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig (lokaliseringsprincipen). En kommun får inte ta ut högre avgifter än de som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten (självkostnadsprincipen). En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid (retroaktivitetsförbudet).
Alla i kommunen kan inte vara med och besluta – däremot kan alla vara med och påverka besluten. För att kunna påverka är det viktigt att känna till vad som händer runt omkring.
Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden, som numera även sänds på nätet. Den kommunala verksamheten kan också följas genom tidningar, kommunens webbplats, annonser och informationsmöten.
Kommunens protokoll och sammanträdeshandlingar finns på kommunens webbplats: www.eda.se
De flesta kommunala handlingar är offentliga. Det betyder att vem som helst får läsa dem.
Om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen senast på valdagen, så kan du naturligtvis också rösta. Tycker du att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det beslutet. Genom att minst 10% av kommuninvånarna efterfrågar en folkomröstning och att inte 2/3 av kommunfullmäktiges ledamöter röstar emot kan medborgarna driva fram en folkomröstning i en enskild fråga. Folkomröstningar är rådgivande vilket innebär att det inte är säkert att invånarnas vilja blir genomförd.
Medborgarförslag innebär att enskilda medborgare i Eda har rätt att få ett förslag prövat i kommunfullmäktige. Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar. Förslagen måste beredas innan beslut, och beslut ska fattas inom ett år efter att förslaget väckts. Ett medborgarförslag behöver inte se ut på ett speciellt sätt, men det ska vara skriftligt och försett med adress och namn på den/dem som lämnar det och numera finns även en e-tjänst för detta.
I Eda kommun finns cirka 100 personer med politiska uppdrag.

Kommunchefen Anders Andersson är kommunens högste tjänsteman och ytterst ansvarig gentemot politikerna att verkställa de politiska besluten.
– Jag är född 1959 i Bollebygd och har jobbat som kommunchef i Eda sedan 2016, här bor jag i Charlottenberg tillsammans med min fru och en katt. Vi har två vuxna barn, som bor i Östersund. Tidigare har jag varit kommunchef i kommunerna Ragunda och Strömsund. Innan dess var jag anställd inom försvaret, i Försvarsdepartementet 1997-1998, sedan som officer i Skövde, Boden och Östersund.

Kommunen har en mycket bred och viktig uppgift och kommunens duktiga medarbetare arbetar såväl dag som natt, vardag och helg. Det innebär också att det finns många olika möjligheter till intressanta arbetsuppgifter på många olika arbetsplatser i hela kommunen.
– Fördelen med att vara kommunchef i en mindre kommun är närheten till politiker, chefer och medarbetare, säger Anders Andersson och tillägger:
– Detta märktes inte minst under pandemin, där vi snabbt kunde ställa om vår verksamhet.

Det finns mycket som är bra med Eda, som ett varierat näringsliv med handel, industri och gröna näringar.
Kombinationen av ett mycket stort serviceutbud men ändå finns närheten till fin natur.
Sen är det nära till storstäder som Karlstad och Oslo.
– Sen är det inte långt alls till Gardermoen; en av nordens största flygplatser.

 

FAKTA
En kommun måste erbjuda
Förskoleverksamhet och fritidshem
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare (SFI)
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre och funktionshindrade
Hälso- och sjukvård samt i vissa fall, exempelvis personer på särskilda boenden
Stadsplanering och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (ansvaret överfört till Region Värmland)
Bostadsförsörjning