Ska behandlas med respekt och värdighet

publicerad 28 december 2018
- Av Värmlandsbygden

Pensionsåldern borde vara mer flexibel och ålderspensionen garanterad på rimlig nivå. I en rad länder i Europa har äldre kvinnor drabbats av akut fattigdom när deras pension varit otillräcklig och legat på samma nivå som tidigare medan priserna på exempelvis boendet rasat i höjden.

Jag pratade med en änka som vill flytta från huset till en modern nybyggd lägenhet, men blev effektivt stoppad av banken då hon närmade sig pensionsåldern och man räknade ned hennes inkomst till en fjärdedel av vad hon tjänar som arbetsför idag. Trots att hon hade ett par år kvar att jobba. Hon fick snällt sitta kvar i sitt tungarbetade hus. Det kändes som en klar åldersdiskriminering. En bra hälsovård är självfallet en angelägen nödvändighet för äldre, inte minst de äldre äldre. Det räcker inte med att det finns tillgång till kliniker och sjukhus, vården måste äldreanpassas och det måste finnas äldreutbildad personal. Prioritet måste också ges till förebyggande åtgärder.

Det finns fortfarande institutioner för äldre med bedrövlig standard. Vi har högre krav på vårt djurskydd än på livskvalitén vid livets slut. Rapporter visar att ensamhet är en betydande faktor för mental ohälsa och för tidig död. Ytterligare en viktig aspekt är behovet av en äldrevänlig miljö. Med ny teknik och hjälpmedel kan även äldre gamla fortsätta ett aktivt, rörligt liv längre.

Det handlar förstås också om närmiljön i lägenheter och hus men också om transporter och den offentliga miljön. Stöd bör anpassas efter individuella behov och erbjudas inom de områden av varje individs liv där det är nödvändigt. Det ska även vara möjligt för var och en att, när man fortfarande är vid god mental hälsa, bestämma över vad som ska hända i framtiden, samt om vem som ska fungera som ombud i det fall sinnena skulle svika. Sådana självbestämmandeåtgärder är respekt för individens mänskliga värdighet.

Särskilda handlingsprogram för att tillgodose de äldres behov i framtiden måste vara en prioritet på såväl nationellt som lokalt plan. Även i länder där välfärden fungerar hyggligt, finns ett behov av att se över bemötandet. Det har rapporterats om alltför många fall av vanvård, till och med övergrepp på äldreboenden. Detta är ett stort misslyckande och är förstås helt oacceptabelt. Saken förvärras av det faktum att de boende ofta är oförmögna att hävda sina rättigheter, och än mindre mäktiga att försvara sig mot övergrepp.

Jag har besökt moderna och hemtrevliga äldreboenden som präglades av medbestämmande och utmärkt medicinsk vård. Tyvärr har jag även sett hem där de boende betraktades mer som siffror och objekt än som människor, och där personalen var outbildad, överarbetad och uppgiven. Det finns i vissa fall ett klart behov av att mer noggrant övervaka förhållandena på äldreboendena.

Personer som bor på äldreboenden ska naturligtvis få lämplig omsorg och hjälp. Deras rätt till privatliv och värdighet ska respekteras fullt ut. De har också rätt att få vara med och fatta beslut om sin behandling liksom om de konkreta förhållandena på äldreboendet. För att förhindra vanvård och främja god omsorg bör man upprätta oberoende klagomåls- och tillsynssystem. Vissa äldre kan vara särskilt utsatta.

Personer med tidigare funktionshinder brottas med speciella svårigheter som kan förvärras till följd av själva åldrandet, exempelvis i form av försämrad syn, dålig tandstatus, hörselnedsättning eller rörelsesvårigheter. Centerpartiet har i Värmland lagt förslag om äldrevårdsmottagningar på våra vårdcentraler för att skapa effektiva mottagningar riktade mot äldre och multisjukas hälsa.

Man måste ta hänsyn till äldre människors behov när man utformar politik och handlingsprogram som avser människor med sådana handikapp. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) stadgar skydd för sådana personer på flera punkter, och dess förverkligande bör därför stå högt upp på dagordningen.

Slutsats: Man kan inte nog många gånger påpeka att om de inte agerar med större effektivitet och tydlighet riskerar de själva att en dag drabbas av konsekvenserna av sina beslut. Jag är inte rädd för att bli gammal, men däremot att bli gammal, sjuk och beroende. Jag önskar er en God Jul och ett Gott Nytt 2019 där äldres rättigheter står i fokus, högt på den politiska agendan.

Jane Larsson
Centerpartiiet
Ordförande regionfullmäktige