Förstärk äganderätten i skogen för klimatets skull

publicerad 14 maj 2021
- Av Värmlandsbygden

CENTERSPALTEN (VB)

Idén om frihet under ansvar är djupt rotad i Centerpartiet. Vi menar att beslut ska fattas nära de människor som berörs, i så stor utsträckning som möjligt. Helst av den enskilde själv.
Rätten att äga och självständigt förvalta sin egen mark är en självklarhet och något vi värderar oerhört högt i alla sammanhang – inte minst inom miljö- och klimatpolitiken.

Vi vet, med vår bakgrund i bonderörelsen, att Miljö- och klimatpolitik per definition är sådant som alltid bedrivs med mycket långa tidsperspektiv. Den bedrivs över generationsgränser och inom ramen för de eviga naturlagarna. Därför är det viktigt att framåtsyftande åtgärder också tar hänsyn till de historiska perspektiven, så politiken inte riskerar rubba strukturer som enligt erfarenhet fungerar väl.

Sverige har en unik månghundraårig tradition av självägande bönder och småskaligt skogsbruk. Under flera år har bland annat vissa organisationer påstått att svenska skogsägare utarmar den biologiska mångfalden. Den svartmålande bilden används sedan som ett argument för att genom myndighetsutövning frånta svenska skogsägare rättigheter och ansvar. Centerpartiet menar att detta är felaktiga slutsatser som är direkt skadliga för såväl friheten som klimatet.

I många länder är skogsbrukets trender ohållbara – men inte i Sverige. Svenska skogsägare har på ett drygt sekel fördubblat mängden skog, och har alltjämt årlig nettotillväxt. Den växande svenska skogen upptar och binder alltså allt större mängder koldioxid från atmosfären. Passionerade skogsägare har olika men kompletterande kunskaper och idéer om hur skogen bäst förvaltas. Tack vare det småskaliga skogsbruket har Sverige så artrika och värdefulla skogar att vissa organisationer och partier nu höjer rösten för förstatligande. Detta är givetvis en helt bakvänd slutsats. Det svenska skogsbruket och äganderätten bör istället stärkas.

Den så kallade ”skogsutredningen” tillsattes som en konsekvens av Januariavtalet, då Centerpartiet krävde åtgärder för att stärka den privata äganderätten. Den 30 november år 2020 lämnades utredningen till regeringen, och utredningens cirka 50 förslag har nu lyfts för debatt.

Vi är missnöjda med flera av de förslag som lyfts i utredningen, exempelvis förslaget om att med tvång frånta 7 300 skogsägare 525 000 hektar fjällnära skog. Detta går helt emot våra principer och det syfte med vilket skogsutredningen tillsattes.

Skogsutredningen innehåller även förslag som är bra. Bland dessa kan nämnas att Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar stoppas, att ersättningar ska bestämmas i samband med att avtal skrivs och att frivillighet lyfts som huvudprincip i skogspolitiken.

Sedan nuvarande skogsvårdslag kom på plats år 1993 har det mesta i den svenska skogen blivit bättre, och förbättringarna fortsätter kontinuerligt – utan statliga tvångsåtgärder. Bland annat ökar virkesvolymen, mängden grova träd, och arealen med gammal skog har ökat från en miljon hektar till över två miljoner hektar. Volymen död ved har ökat från 35 till 100 miljoner kubikmeter.

Sveriges skogsägare ska vara stolta över hur de sköter sin skog, och Centerpartiet arbetar ständigt för att ge skogsägarna den uppskattning och de rättigheter de förtjänar.


DANIEL BÄCKSTRÖM (C)
Riksdagsledamot för Värmland


OLA PERSSON (C)
Regionråd, Region Värmland


ERIK EVESTAM (C)
Ledamot av regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland


ANNA-LENA CARLSSON (C)
Ordförande för Centerpartiets distriktsstyrelse Värmland

 

Bildtext: Fyra tunga värmländska politiker i Centerpartiet lyfter den heta ”skogsfrågan” i veckans Centerspalten. Foto: PIXABAY

Läs hela Värmlandsbygdens papperstidning den 14 maj 2021
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år.